Skip to content

Hallitus ja säännöt

Hallitus

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Kaakon taide – visuaalisten taiteiden verkosto ry ja sen kotikunta on Lappeenranta ja toimialue Etelä-Karjala ja Kymenlaakso.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa valvoa visuaalisten taiteiden alalla toimivien ammatinharjoittajien ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsenten yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä kuin myös visuaalisten taiteiden koordinointia sekä näkyvyyttä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • harjoittaa tiedotustoimintaa
 • suunnittelee ja järjestää alan tapahtumia ja alan ammatinharjoittajien yleisiä toimintaedellytyksiä parantavia projekteja
 • tekee aloitteita, esityksiä ja lausuntoja eri viranomaisille ja muille tahoille
 • tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan. Lisäksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksuja sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia. Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Kaakkois-Suomessa visuaalista ammattilaistaidetta edustava oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jonka yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella hyväksyy.

Kannattavaksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä sekä yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua sen toimintaa huomattavasti edistäneitä henkilöitä. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa yksimielisesti.

4 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus ja siihen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä kunkin varsinaisen jäsenen varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

8 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10 § Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella kaksi ääntä, kunniajäsenellä yksi ääni. Varsinainen jäsen nimeää kokouksiin kaksi edustajaa, joilla kummallakin on käytössään yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

11 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.