Skip to content

KEHITTÄMISTEHTÄVÄ

Edellytysten luominen taiteelliselle työlle ja toiminnalle
kuntien kulttuuritoimintalakiin liittyvä kehittämistehtävä

Kaakon taide sai loppuvuonna 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kuntien uuteen kulttuuritoimintalakiin liittyvän alueellisen kehittämistehtävän vuosiksi 2020-21. Kehittämistehtävän tavoitteena on löytää uudenlaisia resursseja toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja kehittää yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin välille. Päämääränä on turvata niin taiteilijoiden toimeentulo, heidän tukiorganisaatioidensa toiminta kuin myös taiteen saavutettavuus alueella. Kehittämistehtävän ydin on uuden kulttuuritoimintalain kolmannen pykälän toinen momentti: ”Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee: luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle”.

Kaakon taiteen kehittämistehtävän tavoite on uudistaa kuntien taide- ja kulttuuripalveluiden tuotantorakenteita ja vahvistaa niiden järjestäjäpohjaa. Vuosien 2020-21 aikana rakennetaan ja testataan yhteistyömalli, jossa kuntien eri toimijat, sote, maakuntaliitto sekä taiteen ammattilaisia edustava kolmannen sektorin toimija rakentavat yhteisen toimintakulttuurin ja -tavat, joilla taidetta ja kulttuuria tuodaan asukkaiden saataville ja samalla tuetaan osallisuutta.

Painopistealueena on ammatillisen taiteen välittäjärakenteen kehittäminen ja taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien lisääminen. Toimintamalli ylittää kunta- ja toimijasektorirajat kunnan sisällä niin että kulttuuri ja taide tunnistetaan elinkeinona sekä sivistyksellisenä, ympäristöä kehittävänä ja vetovoimaa lisäävänä tekijänä.

Hanke vahvistaa kulttuurin ja taiteen merkitystä osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Perimmäinen tavoite on lisätä ja monipuolistaa taiteen ja kulttuurin tarjontaa ja saavutettavuutta.

Kehittämistehtävän pilotoinneilla ja konkreettisilla toimenpiteillä testataan yhteistyötä ja samalla rahoituksen malleja. Kehittämistehtävä jakaantuu kolmeen toiminta-alustaan:

A) Rakennettu ympäristö
Esim. kuntien omat rakennettuun ympäristöön liittyvät taidehankkeet ja prosenttiperiaatteen käyttämisen edistäminen uudis- ja korjausrakentamiskohteissa sekä yksityisen sektorin haastaminen visuaalisen ympäristön kohentamiseen.

B) Kasvatusympäristöt
Esim. koulutaiteilija, jonka työskentelyn tavoitteista oppilaat ovat mukana päättämässä.

C) Sosiaali- ja terveyspalvelut ja hyvinvoinnin edistäminen
Esim. palveluympäristön viihtyisyyden kehittäminen taiteen keinoin.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Etelä-Karjalan liitto, Eksote, Lappeenrannan ja Imatran kaupungit. Koulutuskumppanina toimii Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutus. Kehittämistehtävässä on mukana koko Etelä-Karjalan maakunta. Koska Kaakon taide toimii koko Kaakkois-Suomen alueella ei kehittämistehtävässä pidättäydytä koko ajan maakuntarajojen sisällä. Myös tiivis yhteistyö Xamkin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteisen Eloa ja iloa -kehittämistehtävän kanssa tuo mukaan kaakkoisen ulottuvuuden.

 

Kaakon taiteen kuva- ja tekstilogo                                Opetus- ja kulttuuriministeriön tekstilogo